Začněte odebírat novinky a získejte 5% slevu na první nákup!

Všeobecné obchodní podmínky (platné a účinné od 25.5.2018)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Hezký dětský nábytek (dále jen "internetový obchod")

1.1.1. Internetový obchod www.hezkydetskynabytek.cz a www.hezkydetskynabytok.sk je provozován společností KAF s.r.o., se sídlem na adrese U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno, IČ 28287959, DIČ CZ28287959, IČ DPH SK4020423407, registrace pod spisovou značkou C 58803 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále jen Provozovatel).

1.1.2. Kontaktní údaje Provozovatele: 
* adresa pro doručování: U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno

* elektronická adresa: info@hezkydetskynabytek.cz

* kontaktní osoba: Stanislav Hrehor, telefon: +420 774 126 964

1.1.3. Internetový obchod je určen k nabídce nábytku a doplňků pro dětské a studentské pokoje, luxusních postelí a jiného nábytku do interiéru; součástí internetového obchodu je poradna, ve které mohou uživatelé klást dotazy týkající se této problematiky.

 

1.2. Všeobecné obchodní podmínky

1.2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen Občanský zákoník). Jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy.

1.2.2. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1.2.4. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné výši souhlasí.

 

1.3. Definice a výklad pojmů

1.3.1. kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a kupujícím;

1.3.2. obchodní podmínky - Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy;

1.3.3. internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. distančně;

1.3.4. zboží - movité věci popř. software prodávaný prostřednictvím internetového obchodu;

1.3.5. podnikatel - za podnikatele se považuje každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku;

1.3.6. spotřebitel - za spotřebitele dle ust. § 419 Občanského zákoníku považujeme každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitelem může být pouze fyzická osoba.

 

2. NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Nabídka zboží

2.1.1. Nabídka zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu v sekci e-shop, přičemž Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost uvedeného zboží. Není-li zboží okamžitě dostupné, uvádí dodací lhůtu provozovatel kupujícímu na dotaz.

2.1.2. Po kliknutí na zboží uvedené v internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH a zpravidla též několik jeho fotografií (upozorňujeme Vás, že zobrazované barvy se mohou lišit podle konkrétního vyladění monitoru); kupující má možnost zaslat dotaz týkající se konkrétního zboží. V případě, že zákazník je přihlášen jako registrovaný zákazník, budou mu pravidelně 2-4x do roka zasílány akční nabídky zboží, které se také zobrazují na stránkách e-shopu.

 

2.2. Objednávka zboží

2.2.1. V případě zájmu o nabízené zboží je kupující prostřednictvím kliknutí uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje.

2.2.2. Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí vždy všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného zboží; ceny zboží se zobrazují jednak jako ceny bez DPH a jednak jako ceny včetně DPH. U zahraničních zásilek (i na Slovensko) se připočítávají poplatky za dopravu. Konkrétní částka bude vždy uvedena v potvrzující specifikaci objednávky, cena je závislá na hmotnosti zboží a místě dodání, přičemž na Slovensko je maximální částka za dopravu 20 EUR.

2.2.3. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko "koupit" se považuje za uzavření kupní smlouvy; tento způsob uzavření kupní smlouvy se neuplatní, pokud kupující má zájem o tzv. osobní odběr v provozovně Provozovatele (viz. čl. 2.5. Obchodních podmínek).

 

2.3. Potvrzení objednávky a vznik kupní smlouvy

2.3.1. Provozovatel je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky; přijetí objednávky je potvrzeno automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Provozovatele.

2.3.2. Potvrzení objednávky Provozovatelem je kupujícímu doručeno na jím zaslanou adresu. Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je Provozovatel oprávněn objednávku stornovat.

 

 

2.4. Práva a povinnosti z kupní smlouvy, platební podmínky

2.4.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen kupní cenu uhradit.

2.4.2. Způsob úhrady kupní ceny a s tím související způsob dodání

* Dobírkou - kurýrní služba nebo Česká pošta doručí zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce. Kupující platí za zboží při jeho převzetí. 
* Převodem na účet - kupující bude informován písemně o stavu objednávky a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet Provozovatele. Po připsání částky na účet Provozovatele bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. 
* V hotovosti - platba probíhá v sídle nebo provozovně Provozovatele při převzetí zboží (čl. 2.5.) nebo na doručovací adrese uvedené kupujícím . 

2.4.3. Dle výše objednávky a dostupnosti zboží na skladě bude v určitých případech požadována úhrada zálohy. Tato skutečnost bude s kupujícím řešena telefonicky či emailem.

2.4.4. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

2.4.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Provozovateli také náklady spojené s dodáním zboží

* v rámci ČR doprava zdarma

* v rámci SR doprava zdarma

* ostatní země dle smluvené výše mezi Provozovatelem a kupujícím

 

2.5. Osobní odběr

2.5.1. Uvede-li kupující v objednávce, že má zájem o osobní odběr v provozovně Provozovatele (pobočce), je kupní smlouva uzavřena teprve odevzdáním zboží kupujícímu; shora uvedené ustanovení 2.3. Obchodních podmínek se neužijí a potvrzení objednávky zaslané Provozovatelem je pouhým potvrzením doručení.

2.5.2. Provozovatel doručí kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu zprávu, jakmile bude mít objednané zboží k dispozici. Ve zprávě sdělí kupujícímu též provozní dobu, lhůtu k převzetí zboží a případné další údaje. Uvedené skutečnosti může sdělit též telefonicky.

2.5.3. Uvede-li kupující v objednávce, že má zájem o osobní odběr, není povinen zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží ve stanovené lhůtě 5-ti dnů (nebo ve lhůtě dohodnuté individuálně), je Provozovatel oprávněn je prodat jinému zájemci.

2.5.4. Je-li kupní smlouva uzavřená při osobním odběru v provozovně provozovatele, nemá kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu dle čl. 3.1.1 Obchodních podmínek.

 

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku 

3.1.1. Kupující - spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, ale to jen v případě, že si nemohl zboží prohlédnout při jeho osobním odběru. V případě vrácení je pak povinen zboží dovézt nebo zaslat v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Provozovatele, a to do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy.

3.1.2. Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu nebo dopisem, v odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

3.1.3. Kupující však není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud bylo dodaným zbožím popř. jeho nedílnou součástí: 

- autorským právem chráněné dílo (včetně děl kartografických) 

- od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (ustanovení § 1837 občanského zákoníku).

3.1.4. Odstoupí-li kupující oprávněně, je provozovatel povinen vrátit kupní cenu zboží (finanční částku uhrazenou kupujícím za zboží a dopravu) kupujícímu bezhotovostně připsáním na účet do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Dále bude částka vrácená jako kupní cena snížena o prokazatelné náklady Provozovatele související s dodáním zboží kupujícímu, jeho opětovné balení a případné další náklady bezprostředně související s možností opětovného prodeje vráceného zboží.

3.1.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v rozporu s čl. 3.1.3. Obchodních podmínek, popř. zašle-li zboží neoprávněně zpět Provozovateli, oznámí mu Provozovatel, že platnost odstoupení neuznal a zašle zboží zpět na náklady kupujícího, popř. je uskladní na náklady kupujícího.

3.1.6. Na kupní smlouvu uzavřenou při osobním odběru v provozovně Provozovatele (čl. 2.5) se shora uvedená ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem nepoužijí; kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při osobním odběru za podmínek uvedených v občanském zákoníku.

3.1.7. Zboží je nutno vracet osobně na adrese Provozovatele popř. zasláním poštou jako běžnou zásilku, přičemž pro vrácení peněžních prostředků musí spotřebitel prokázat odeslání zboží. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Provozovatelem vyzvedávány. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

3.1.8. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvyy je k dispozici v příloze Obchodních podmínek.

 

3.2. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - podnikatelem

3.2.1. Kupující - podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení Provozovatelem, zejména bude-li Provozovatel v prodlení s dodáním zboží delším 30 dnů oproti sjednanému termínu.

3.2.2. Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

3.2.3. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit kupujícímu kupní cenu; čl. 3.1.4. a 3.1.7. se použije přiměřeně.

 

3.3. Odstoupení od kupní smlouvy Provozovatelem

3.3.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.

3.3.2. Provozovatel i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

3.3.3. Nastane-li situace popsaná shora v tomto čl. 3.3. Obchodních podmínek, je Provozovatel povinen neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodávky zboží, popř. navrhnout kupujícímu změnu ceny zboží nebo nákladů na přepravu. Pokud již kupující uhradil část nebo celou kupní cenu, je prodávající povinen převést tuto částku kupujícímu na jeho účet a to v nekratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

3.3.4. Ustanovení čl. 3.3. se použije bez ohledu na to, je-li kupující spotřebitelem nebo nikoliv.

 

4. DODÁVKA ZBOŽÍ

4.1. Termín dodání

4.1.1. Termín dodání činí zpravidla 2 - 25 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy - dle dostupnosti zboží na skladě, jinak v termínu upřesněném individuálně s Provozovatelem, který za tímto účelem kupujícího kontaktuje.

4.1.2. V případě osobního odběru platí ustanovení čl. 2.5. Obchodních podmínek. Při dodání mimo ČR a SR se termín může prodloužit.

 

4.2. Způsob dodání a náklady přepravy

4.2.1. Způsob a místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce.

4.2.2. Provozovatel splní povinnost dodat zboží jeho odesláním v případě, že mělo být zasláno poštou, jeho předáním v případě, že byl sjednán osobní odběr kupujícím v místě sídla nebo provozovně Provozovatele nebo jeho předáním Provozovatelem na adrese dodání uvedené v objednávce.

4.2.3. Kupujícímu jsou účtovány náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání, váze zboží, místě dodání. Ceník uvedený přímo v nákupním košíku internetového obchodu je pouze orientační. Dodáním zboží je myšleno dovoz a vynesení zboží za první uzamykatelné dveře v termínech dohodnutých mezi Provozovatelem a zákazníkem.

 

4.3. Přechod nebezpečí škody na zboží

4.3.1. Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy Provozovatel předal zboží dopravci.

 

4.4. Prohlídka zboží kupujícím

4.4.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u Provozovatele neprodleně po jejich zjištění.

4.4.2. Ustanovení čl. 4. se použije bez ohledu na to, je-li kupující spotřebitelem nebo nikoliv.

 

5. ZÁRUKA ZA JAKOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Záruční podmínky pro kupující - spotřebitele

5.1.1. Záruční doba činí 5 let na nábytek, 24 měsíců na kompletní sortiment doplňků (sedací nábytek, matrace, koberce, svítidla a textilní doplňky), ledaže zákon stanoví pro určité druhy zboží jinou délku záruční doby. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena v záručním listě; není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi zboží (faktury) vydaného Provozovatelem.

5.1.2. Provozovatel není povinen vydávat samostatné záruční listy - postačuje, dodá-li kupujícímu doklad o koupi zboží (fakturu).

5.1.3. Záruka zaniká: 
* uplynutím záruční doby, 
* porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou, 
* neodbornou instalací nebo jiným uvedením do provozu, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží uvedené v dokumentaci, ledaže by pokyny v návodu k montáži a užívání byly nesprávné.

5.1.4. Záruka se nevztahuje:
* na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
* na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,
* na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží,
* na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. zásah blesku, povodně) nebo v důsledku přepětí v síti.

5.1.5. Životnost dodávaných baterií a akumulátorů je 6 měsíců od data dodání, jejích vybití se nepovažuje za vadu zboží nebo příslušenství.

5.1.6. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

5.1.7. Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží. V případě nepřesných údajů uvedených u zakoupeného zboží na internetových stránkách Provozovatele, které se liší podstatným způsobem od skutečných vlastností zboží, se přiměřeně použijí ustanovení o shodě s kupní smlouvou dle občanského zákoníku.

 

5.2. Záruka za jakost pro kupující - podnikatele

5.2.1. Provozovatel poskytuje kupujícímu - podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor zboží; záruka začíná běžet ode dne uvedeným výrobcem popř. distributorem. Není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Provozovatelem.

5.2.2. Na dotaz kupujícího sdělí délku záruční doby Provozovatel ještě před objednávkou zboží.

5.2.3. Ustanovení čl. 5.1.3 a 5.1.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně. Další výluky či omezení záruky jsou možné pouze tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

 

5.3 Práva z vadného plnění

5.3.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.3.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

* má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

* se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

* zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

* je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

* zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3.3. Ustanovení uvedená v čl. 5.3.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.3.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.3.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik oznámení reklamace.

 

6. REKLAMACE, REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Všeobecná ustanovení

6.1.1. Zde uvedený reklamační řád doplňuje práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.hezkydetskynabytek.cz a www.hezkydetskynabytok.sk (dále v textu jen „Reklamační řád“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi obchodní společností KAF s.r.o., U Červeného mlýna 613/2, Brno, 612 00, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu www.hezkydetskynabytek.cz nebo www.hezkydetskynabytok.sk na straně druhé.

6.1.2. Prodávající prohlašuje, že v internetovém obchodě www.hezkydetskynabytek.cz i www.hezkydetskynabytok.sk poskytuje stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné prodejně, a které jsou v souladu s platnými právními předpisy.

 

6.2. Uplatnění reklamace

6.2.1. Spotřebitel či Kupující může uplatnit reklamaci písemně (prostřednictvím emailu, poštou) – a to tak, že v předmětu uvede – REKLAMACE – FA (číslo). Připojí i vyplněný Reklamační list, vzor Reklamačního listu je ke stažení v příloze Obchodních podmínek, nebo tyto údaje napíše do obsahu textu. Další možností uplatnění reklamace je osobně na kterékoliv provozovně Prodávajícího.

 

6.3. Podmínky a vyřízení reklamace

6.3.1. Při uplatnění reklamace musí Spotřebitel či Kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od Prodávajícího. K tomuto účelu doloží Spotřebitel či Kupující k reklamovanému zboží originál či kopii prodejního dokladu (faktura, pokladní doklad, příp. kupní smlouva).

6.3.2. Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li Spotřebitel či Kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví Spotřebitel či Kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

6.3.3. Při uplatnění reklamace na vadu zboží je Prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu podstatnou, může Prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit Spotřebiteli či Kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou smluvních stran.

6.3.4. Pokud se jedná o vadu nepodstatnou postupuje Prodávající následujícím způsobem: Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebylo zboží ještě použito, může Prodávající dle svého uvážení zboží vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást zboží, má Spotřebitel či Kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celého zboží. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opraveném zboží vada vyskytne opětovně nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.

6.3.5. Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost Prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u Prodávajícího Spotřebitelem či Kupujícím uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl Spotřebitel či Kupující zboží řádně užívat.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Souhlasem s VOP před odesláním objednávky potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými v tomto článku, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

7.2 Prodávající je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

7.3 Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

7.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje, bankovní údaje). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a pro účely ochrany svých majetkových práv. 

7.5 Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů (tzv. zpracovatelů), zejména výrobce a dopravce. Zpracovatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a výrobce uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které zpracovatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. 

7.6 Prodávající ukládá osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. 

7.7 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze pravdivé a přesné osobní údaje. 

7.8 Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7.9 Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. 

7.10 Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bere však na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy dle těchto VOP a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit.

7.11 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a listinné podobě.

7.12 Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

7.13 Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.

7.14 Prodávající vynaloží maximální možné úsilí a přijme vhodná organizační a technická opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby nedošlo k narušení jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo ztrátě.

7.15 Prodávající umožní nákup i bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

8.  ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

8.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@hezkydetskynabytek.cz  Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

9. CENA A SLEVY

9.1. Slevy u produktů se se slevovými kupóny nesčítají, pokud není uvedeno jinak.

 

 

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10.1. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

10.2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno neúčinným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

10.4. Dle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku je kupní smlouva včetně obchodních podmínek archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační list.

 

Příloha:

Odstoupeni_od_kupni_smlouvy_KAF_s_r_o

Reklamacni_list

zasady_zpracovani_osobnich_udaju_kaf_sro

 

V Brně dne 25. 5. 2018